ประกาศเรื่อง
 1.แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา
- แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักวิทยบริการฯ   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2563
 2.ขั้นตอนการรายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ขั้นตอนการรายงานตัวเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ประกาศมหาวิทยาลัย/รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทรับตรง ภาคพิเศษรอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัย/รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทรับตรงโดยคณะ ภาคปกติรอบที่ 1


1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิกเมนู สอบถาม รหัสนักศึกษา

2. เข้าสู่ระบบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. พิมพ์เอกสารการรายงานตัวจากระบบ

5. พิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่ารายงานตัวนักศึกษา และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร หรือทาง Mobile Banking ตามที่กำหนด

6. จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ขอให้ส่งเป็น EMS เพื่อป้องกันการสูญหาย)


*เอกสารที่ต้องนำส่งไปรษณีย์*

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดในใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบ)

4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 3 ฉบับ

5. ใบรายงานตัวออนไลน์ จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร จำนวน 1 ฉบับ

7. ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

คลิกดูตัวอย่างการจ่าหน้าซองไปรษณีย์


หมายเหตุ การส่งเอกสารที่ใช้ในการรายงานตัวให้ส่งมาทางไปรษณีย์

- ช่องทางติดต่อสอบถาม : กองบริการการศึกษา (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โทร. 039-319111 ต่อ 10182-10183

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2563
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558