ประกาศเรื่อง
 1.สัปดาห์แรกภาคการศึกษาฤดูร้อน(ด่วนที่สุด)
5 - 6 พฤษภาคม 2561
สัปดาห์แรกภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2561
 2.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ให้สอบปลายภาคนอกตารางทุกรายวิชา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2561
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558