ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งข่าวจากภาควิชาพลศึกษา
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนแก้ F ในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
0041114 : นันทนาการเพื่อสุขภาพ หน่วยกิต1(0-2-1)
สามารถลงชื่อได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคาร 36 ชั้น 2
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2561
ประกาศโดย   ศูนย์ภาษา   วันที่ประกาศ   7 มกราคม 2561
 2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558