ประกาศเรื่อง
 1.สอบซ้อน ภาคปกติ 2/2560 (สอบปลายภาคการศึกษา)(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 4 พ.ค. 2561
ที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 (อาคาร 36)
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   25 เมษายน 2561
 2.สัปดาห์แรกภาคการศึกษาฤดูร้อน(ด่วนที่สุด)
5 - 6 พฤษภาคม 2561
สัปดาห์แรกภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคพิเศษ
ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2561
 3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ให้สอบปลายภาคนอกตารางทุกรายวิชา
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2561
 4.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 5.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558