ประกาศเรื่อง
 1.นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 1 หมู่ 2 และ 3(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 1 หมู่ 2 และ 3
ให้ตรวจสอบตารางสอบ ผ่านระบบบริการการศึกษา
หรือติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน อาคาร 36
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   10 กันยายน 2562
 2.สอบซ้อน ภาคปกติ 1/2562(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และยื่นคำร้องสอบซ้อน
ที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน ชั้น 2 (อาคาร 36)
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2562
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558