ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ
สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป
ที่ระบบบริการการศึกษา - เมนูวิชาที่เปิดสอน
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2561
 2.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2559
 3.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558