สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ชีววิทยา
 สาขาวิชา : จุลชีววิทยา


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     93   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     42   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-3)
4021101 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4021103 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4022311 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022513 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
4022514 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022613 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031103 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Laboratory 1
1 (0-3-2)
4031105 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-2)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4033100 สถิติทางชีววิทยา
 Biostatistics
3 (3-0-6)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4102004 ภาษาอังกฤษสำหรับจุลชีววิทยา
 English for Microbiology
1 (0-3-2)
4102011 แบคทีเรียวิทยาทั่วไป
 General Bacteriology
2 (2-0-4)
4102021 ราวิทยาทั่วไป
 General Mycology
2 (2-0-4)
4102021 ราวิทยา
 Mycology
3 (2-3-5)
4102022 ปฏิบัติการราวิทยาทั่วไป
 General Mycology Laboratory
1 (0-3-2)
4102211 ปฏิบัติการจัดจำแนกแบคทีเรีย
 Determinative Bacteriology Laboratory
1 (0-3-2)
4103031 ไวรัสวิทยา
 Virology
3 (3-0-6)
4103101 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
 Microbial Genetics
2 (2-0-4)
4103102 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
 Microbial Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4103103 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Physiology
2 (2-0-4)
4103104 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Physiology Laboratory
1 (0-3-2)
4103302 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
 Medical Microbiology
3 (2-3-5)
4103411 การเสนอโครงงานวิจัย
 Project Proposal
1 (0-2-1)
4103501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
3 (2-3-5)
4103502 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
3 (2-3-5)
4103701 จุลชีววิทยาการเกษตร
 Agricultural Microbiology
3 (2-3-5)
4104471 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
 Seminar in Microbiology
1 (0-2-1)
4104481 โครงงานวิจัย
 Senior Project
2 (0-4-4)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102003 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางจุลชีววิทยา
 Tools and Instruments Usage in Microbiology
1 (0-3-2)
4103001 การจัดการและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory Management and Quality Assurance
2 (2-0-4)
4103301 วิทยาภูมิคุ้มกัน
 Immunology
3 (2-3-5)
4104501 การควบคุมคุณภาพอาหารและอุตสาหกรรม
 Quality Control of Food and Industry
3 (2-3-5)
4104601 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-3-5)
4104603 การประยุกต์ใช้จุลชีววิทยากับท้องถิ่น
 Applied Microbiology with Local Areas
3 (2-3-5)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Preparation for Professional Experience in Microbiology
1 (0-2-1)
4103902 เตรียมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
 Preparation for Cooperative Education in Microbiology
1 (0-2-1)
4104901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Specific Practicum in Microbiology
3 (0-250-0)
4104902 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
 Cooperative Education in Microbiology
9 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต