หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 

     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  คหกรรมศาสตร์1352564/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1352565/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1362559/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1362560/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1362563/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1382555/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1382558/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1272564/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1272565/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292559/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292560/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292563/1 4 2.00
  ชีววิทยา1272560/1 4 2.00
  วิทยาการข้อมูลและสถิติ1232567/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1272560/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1272563/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1352565/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262560/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262563/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262565/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1342555/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1342558/1 4 2.00
  เคมีประยุกต์1202564/1 4 2.00
  เคมีประยุกต์1202565/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  คณิตศาสตรศึกษา392565/1 2 3.00
  คณิตศาสตรศึกษา392565/1 2 3.00